Skift til Fjernvarme / District Heating

september 21, 2018  |  Generelt

Vi adviserer beboerne at Andelskollegiet Kollegiebakken i månederne Oktober og November konverterer  opvarmningssystem fra naturgas til fjernvarme. Tilkobling, rørlægning og fornødent gravearbejde forventes påbegyndt 1. Oktober med en varighed på op til seks uger, dvs. forventet færdiggørelse medio November. Skiftet foretages med afsæt i betænkninger omkring fremtidig driftsstabilitet af varme- og varmtvands forsyningen, og blev vedtaget på generalforsamlingen 19. April i år.

Gravearbejdet vil finde sted udenfor terasserne i Blok 3. Der må forventes en del støj fra aktiviteterne i perioden.

Skiftet vil ikke kræve nogle ændringer i lejlighedernes installationer. Det kan dog hænde at der skal foretages inspektioner og målinger på individuelle lejligheders varmeinstallation undervejs og efter konverteringen. Nedetiden for opvarmningen og varmtvandsforsyning forventes at være kort, formentlig indenfor een dag for hver af de to funktioner.

Vej- og parkeringsarealer vil fortsat være tilgængeligt for beboerne, men der må påregnes trægsel i arbejdsperioden af hensyn til entreprenørbemandingen og disses køretøjer.

(eng) This is an announcement that the AKK Dormitory will convert its heating and hotwater provision system from natural-gas to district heating. The necessary digging, ductwork and installation will commence on the 1st of October with a duration of an expected six weeks. The change is done under considerations of future functional reliability of the systems, and was approved on the yearly gerneral assembly on the 19th of April.

The work will be located outside of the back yards of housing Block 3. Some noise from the digging is expected.

The change will not require any replacements in the individual apartments. There may however be a need for inspection of the heating system in some individual apartments during and after the conversion work. The expected downtime of the functions is expected to be brief, less than one day for both fo the the individual systems.

The roadways on the dormitory grounds will generally remain accessible for the duration, with some congestion expected due to the presence of conttrator vehicles and equipment.