Parkering

Regler for Parkering på Andelskollegiet

Beboere og gæster på Andelskollegiet Kollegiebakken (15A) har mulighed for parkering på kollegiets grund. Reglerne for brug af AKK’s P-arealer er overordnet de samme som de alment anvendte i det offentlige rum, men vi specificerer her vore regler og forskrifter for at beboere og gæster.

OBS! Vi gør alle beboere og gæster opmærksom på at vi ikke annullerer bøder der er udstedt på legitimt grundlag. Sørg derfor for at i god tid anskaffe tilstrækkeligt med P-tilladelser og udfyld dem med korrekt dato og tid, klart læseligt og placeret klart synligt i forruden.

Alment:
Intet motorkøretøj må på noget sted på området eller tidspunkt på døgnet holde på en måde der er til gene eller hindring for almen færdsel. Udelukkende motorkøretøjer må parkeres på P-arealerne.
Køretøjer parkeret i båsene må ikke overskride de opmalede striber. Dertil anses et parkeret køretøj der rækker over en meter udenfor båsens åbning som til hindring for fældsel.
Anvisninger fra tilstedeværende Parkerings-kontrollanter skal til alle tider følges.
Standsninger:
Det er tilladt at standse køretøjet på de asfalterede arealer i højst 5 (fem) minutter ad gangen.
Fore et køretøj der er aktivt udfører service for en andel f.eks. almen postomdeling, håndværkere og flyttehjælp, er udvidede standsninger indenfor de ovenfor detallierede påbud dog accepterede. Ved flytning skal der være aktivitet omkring køretøjet.
Brandveje:
Der må ikke parkeres på brandvejene ledende til Blok 1 og Blok 2. Eventuelle standsninger herpå skal være kortvarige og straks efter endt ærinde skal adgangsvejen rømmes.
MC / Motorcykler o.lign.:
MCer skal parkeres i P-både på samme måde som biler, dvs. MCer må ikke parkeres på foreningens grønne arealer.
Mindre motoriserede køretøjer som fx. scootere skal parkeres ved siden af cykelafskærmningerne.
Parkeringstilladelser:
På P-arealerne kræves det at parkerede køretøjer i forruden har en udefra synlig, klart læselig og gyldig P-tilladelse, eller at køretøjet er registreret i foreningens Parkerings-database. Gyldighedskravene er anført på selve tilladelsen. P-Tilladelser tildeles i rimeligt omfang uden bekostning for ejere og beboere udfra et skønnet behov samt de aktuelle P-forhold. P-tilladelserne findes som 72-timers tilladelser, 30-dages tilladelser, og digitale langtidstilladelser. For enhver enkelt andel kan tilknyttes een permanent tilladelse gældende udelukkende eet enkelt motorkøretøj der er indregistreret til beboeren.
Gæster:
Der må udelukkende videregives P-tilladelser til personer der er gæster eller har ærinde hos beboeren; der må ikke uddeles tilladelser til beboere af nærliggende kollegier – dette medfører automatisk tab af beboerens P-privilegier. Gæster har ingen særstilling hva. P-reglementet og er ligesom beboerne af foreningen selv ansvarlige for at overholde reglerne.
Det er god kotume at du som vært sørger for at dine gæster har P-tilladelsen i orden.
Annulationer af bøder:
Behandling af klager foretages af boligforeningens egen P-tilforordnede. Såfremt der gives medhold i at en afgift er uretmæssigt udstedt kan der gøres indsigelse men ej senere end ti (10) dage efter at afgiften er udstedt. Vær venligst opmærksom på at uverificerbare påstande f.eks. “at tilladelsen blæste ned fra forruden da jeg smækkede døren” og lignende ikke kan godtages som grund for annulation, da det er dit eget/bilistens ansvar at en gyldig tilladelse til alle tider er til stede og klart synlig i forruden. Udfyld din tilladelde med en klart læseligt blå eller sort pen, ikke med blyant. Foretag IKKE rettelser på din tilladelse, du kan altid få nye af os hvis du foretager fejl!
Vær altid høflig.
Klagemulighed:
Foreningens P-tilforordnede administrerer på egen hånd P-forholdene, sagsbehandling og eventuelle sanktioner overfor beboere i tilfælde af misbrug. Den tilforordnede er dog underlagt foreningsbestyrelsens beslutninger. Klager over behandling af P-sager hvor omstændighederne ikke er udenfor tilforordnedes eller foreningens indflydelse skal rettes til foreningens formand.

Hvis du ønsker at klage over en P-afgift skal du gøre dig klart bekendt med reglerne som detallieret ovenfor hvorefter du kan kontakte foreningens P-tilforordnede på parkering@andelskollegiet.dk. Du kan også kontakte os hvis du har generelle spørgsmål.


Bestilling af P-tilladelser

Parkerings-tilladelser uddeles efter skønnet behov. Permanente P-tilladelser (dvs. tidsrum på over 12 md.) tildeles kun hvis du fremsender en kopi af din registeringsattest, der viser at bilen er indregistreret på din adresse.

I tilfælde af høj belastning af P-arealerne kan vi være nødsaget til at begrænse uddelingen af tilladelser.

Vær bevidst om at responstiden fra foreningens P-tilforordnede i alle henseender er op til 10 hverdage, eventuelt yderligere i eksamens- og ferieperioder.

Du kan anmode vores P-ansvarlige om tilladelser på parkering@andelskollegiet.dk.

ajourføringer:
April 2020: Reetableret; strømlining af brødtekst. Justering af regler for MC , servicekøretøjer og ved flytninger.
Maj 2018: (større layout ændring, generel strømligning i formulering for øget klarhed og læsevenlighed. Spec. af MC-parkering tilladeligt på flisearealer. Langtidstilladelse benævnes nu Permanenttilladelse og omfatter perioder over 1 år. Korrigeret varighed på mulighed for annulation.);